2-2-12- نحوه ارائه پیشنهادات 36
2-2-13-کمیته اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده38
2-2-14-روش اجرا و گردش کار نظام پیشنهادها39
2-2-15-موانع ذهنی و عینی در(کارآمدی) اثر بخشی نظام پیشنهادها41
2-2-16- ارزیابی و بازنگری نظام پیشنهادات42
2-2-17- چالشهای فراروی نظام پیشنهادها:43
2-2-18- راهکارهایی برای غلبه بر چالشها:44
2-2-19-ویژگی های نظام موفق پیشنهادها (عوامل مؤثر موفقیت نظام پیشنهادها)44
2-3-بخش سوم :نظام پاسخگویی48
2-3-1-مقدمه48
2-3-2-پاسخگویی:48
2-3-3- عوامل قابل سنجش در پاسخگویی:49
2-3-4-ضرورت وجود نظام پاسخگویی49
2-3-5-انواع پاسخگویی :50
2-3-6- طبقه بندی دیگراز نظام پاسخگویی50
2-3-7-عوامل موًثر بر پاسخگویی :51
2-3-8- ویژگیهای یک گزارش پاسخگویی52
2-3-9-نظام عمدهً پاسخگویی :52
2-3-10-اصول حاکم بر پاسخگویی53
2-3-11-مراتب پاسخگویی :54
2-3-12–مدیریت پاسخگو54
2-3-13-مهمترین آثار و نتایج پاسخگویی54
2-3-14-:نظارت و پاسخگویی55
2-3-15-نظام پاسخگویی در اسلام :56
2-3-16-انواع دولت و پاسخگویی درآنها :58
2-3-17- زمینه ها و عوامل موًثر برنظام پاسخگویی دولت :58
2-4- بخش چهارم:آشنایی با سیستم مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 11560
2-4-1-مقدمه60
2-4-3- خدمات فوریتهای پزشکی 61
2-4-5-تاریخچه خدمات فوریتهای پزشکی در جهان62
2-4-6-تاریخچه خدمات فوریتهای پزشکی در ایران64
2-4-7-اهداف راه‌اندازی سیستم خدمات اورژانس پیش بیمارستانی65
2-4-8-ویژگی های حرفه ای کارکنان فوریتهای پزشکی اورزانس 11566
2-5- بخش پنجم- سابقه تحقیقات ومطالعات مشابه73
2-5-1-مقدمه :73
2-5-2-دستاوردهای آماری و اقتصادی نظام پیشنهادها در سازمانهای داخلی و خارجی73
2-5-3-سابقه تحقیقات و مطالعات مشابه73
2-5-4-جمع بندی:78
فصل سوم:روش تحقیق79
3-1- مقدمه80
3-2- روش تحقیق80
3-3- جامعه آماری80
3-4- نمونه و روش نمونه گیری81
3-5- اعتبار و قابلیت اعتماد یا روایی و پایایی()81
3-6- ابزار و روش جمع‌آوری داده‌ها82
3-7-روش جمع‌آوری داده‌ها82
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها83
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها85
4-1 مقدمه86
4-2- بررسی جمعیت شناسی86
4-3- خلاصه نتایج بدست آمده از بررسی های جمعیت شناسی :92
4-4-آزمون نرمالیته92
?-5- آمار استنباطی93
4-6- خلاصه نتایج بدست آمده :100
?-7-آزمون فریدمن :100
4-8-تعریف آزمون های آنجام شده102
فصل پنچم: بحث ،نتیجه‌گیری و پیشنهادها103
5-1- مقدمه104
5-2- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار104
5-3- نتایج آزمونها105
5-4- تبیین الگوی نهایی106
5-5- بحث و مقایسه107
5-6- مشکلات و محدودیتهای تحقیق109
5-7- پیشنهادات و کاربردهای مدیریتی110
5-7-3- نظام پیشنهادات در اورژانس مازندران113
5-7-3- توصیه هایی برای تحقیقات آینده113
منابع و مأخذ115
پیوست119
عنوان فهرست جداول صفحه
جدول 2-5- پیشنه تحقیقات مشابه انجام شده ……………………………………………………………………………………………………..76
جدول شماره4-1- بررسی وضعیت جنسیت ………………………………………………………………………………………………………87
جدول شماره ?-2- بررسی وضعیت سن……………………………………………………………………………………………………………..88
جدول شماره?-3- بررسی وضعیت تاهل……………………………………………………………………………………………………………89
جدول شماره ?-4- بررسی وضعیت سابقه…………………………………………………………………………………………………………..90
جدول شماره ?-5- بررسی وضعیت سطح تحصیلات ………………………………………………………………………………………….91
جدول 4-6جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………………………92
جدول 4-7-آزمون کولوموگروف – اسمیرنوف…………………………………………………………………………………………………….92
جدول 4-8-توصیف متغیر…………………………………………………………………………………………………………………………………93
جدول 4-9-آزمون t سوال اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….94
جدول 4-10-توصیف متغیر……………………………………………………………………………………………………………………………….94
جدول 4- 11-آزمون t سوال فرعی اول………………………………………………………………………………………………………………95
جدول 4-12-توصیف متغیر………………………………………………………………………………………………………………………………96
جدول 4- 13-آزمون t سوال فرعی دوم………………………………………………………………………………………………………………96
جدول 4-14-توصیف متغیر………………………………………………………………………………………………………………………………97
جدول 4- 15-آزمون t سوال فرعی سوم…………………………………………………………………………………………………………….97
جدول 4-16-توصیف متغیر………………………………………………………………………………………………………………………………98
جدول 4- 17-آزمون t سوال فرعی چهارم………………………………………………………………………………………………………….99
جدول 4-18 جمع بندی آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………………..100
عنوان فهرست نمودارها صفحه
نمودار 2-2- 1- ابعاد نظام پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………..24
نمودار شماره 2-2-2- ارکان و تشکیلات مناسب برای استقرار نظام پیشنهادها ……………………………………………………………32
نمودار شمار-2-2-3-گردش کار کلی نظام پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………….40
نمودار شماره4-1- بررسی وضعیت جنسیت ………………………………………………………………………………………………………….87
نمودار شماره ?-2- بررسی وضعیت سن…………………………………………………………………………………………………………………88
نمودار شماره?-3- بررسی وضعیت تاهل……………………………………………………………………………………………………………….89
نمودار شماره ?-4- بررسی وضعیت سابقه………………………………………………………………………………………………………………90
نمودار شماره ?-5- بررسی وضعیت سطح تحصیلات ……………………………………………………………………………………………..91
چکیده
هدف تحقیق بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران بوده است. جامعه مورد پژوهش در این تحقیق 208نفر از کارکنان عملیاتی اورژانس 115 مازندران و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد که به بررسی چهار فرضیه ی رابطه استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی نیروی انسانی ، کارآمدی مدیریت، کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) و بهبود کیفیت خدمات پرداخته شد.
روش آماری در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ،استفاده از آزمون t-test بااستفاده از نرم افزار SPSSمی باشد،نتایج آزمون آماری نشان داد که بین استقرار نظام پیشنهادات وکارآمدی نیروی انسانی ، مدیریت، ساختار و نظام اداری ، و کیفیت خدمات اورژانس 115 مازندران رابطه مثبت و معنی داروجود دارد،ونشان داد که بین استقرار نظام پیشنهادات وکارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای در اورژانس 115مازندران رابطه مثبت و معنی دار برقرار می باشد،در نتیجه استقرار و استمرار و حمایت مدیران از نظام پیشنهادات و تصمیم گیری مشارکتی در سازمان و تبدیل کردن این نوع تصمیم گیری به عنوان فرهنگ سازمانی ، می تواند علاوه بر صرفه جویی در هزینه های سیستم باعث بالا رفتن عملکرد مدیران ،کارکنان وافزایش کیفیت خدمات دهی اورژانس 115مازندران به مردم شود. در این تحقیق با استناد به سوابق تحقیقات پیشین و ادبیات موضوعی تحقیق و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی حاصل از داده های پرسشنامه یک مدل بومی ارائه شده و سپس در پایان پیشنهاداتی در افزایش کارآمدی هر چه بیشتر نظام پیشنهادات مطرح شده است.
مقدمه
دنیای امروز،دنیای سازمانهاست،درحقیقت سازمانها هستندکه رکن اصلی اجتماع کنونی را تشکیل می دهند. انسانها که گردانندگان اصلی هر نوع سازمانی می باشند آنانند که به کالبد سازمانها جان می بخشند و تحقق هدفها را میسر می سازند. از مطالعه تاریخچه علم مدیریت مشخص میشود که با پیشرفت و تحول این علم ضرورت توجه به عامل انسانی در سازمان اهمیت بیشتری پیدا کرده است ویکی ازمهمترین وظایف مدیر را توجه به عامل انسانی بیان نموده اند (جرفی ورضائی،13:1387)
در دهه های اخیر موفقیت کشورهایی همچون ژاپن در استفاده بهینه از نیروی انسانی به خصوص با استفاده از شیوه های مدیریت مشارکتی کارکنان، توجه جوامع مختلف چون کشورهای غرب را به سوی این موضوع جلب کرده و آنها را پیش از پیش به سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی تشویق نموده است. در این راستا سازمانهای بزرگی همچون فورد موتورز، ای بی ام و غیره، نتایج موفقیت آمیزی از آن برای بهبود کارآیی و رضایت شغلی کارکنان خود گرفته اند.
نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها یکی از ساز و کارهای قدرتمند و اساسی شیوه مدیریت مشارکت جو است که در بسیاری از سازمان های صنعتی، بازرگانی و خدماتی بخش های خصوصی و عمومی جهان به صورت گسترده و همگانی کاربرد پیدا کرده است.
مشکلات موجود در ساختار اداری کشور ضرورت بهره گیری از شیوه های مناسب ونوین برای ساماندهی به وضعیت ادارات دولتی و رفع مشکلات آنها را دوچندان ساخته است ،و در همین راستا است که در نظام اداری کشورما نیز چندسالی است که جریان مدیریت مشارکتی از طریق نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در حال پیگیری می باشد. (ناصریان و فرشیدنژاد ،13:1380)
در فصل حاضر به طرح تحقیق حاضر پرداخته خواهد شد. بدین‌ترتیب که پس از ارائه برخی تعاریف، مسئله، مدل مفهومی، ضرورت و اهمیت، اهداف، به طرح سؤالات تحقیق و چگونگی تبیین آنها پرداخته شده است تا طی فصول آینده با توجه به مرور ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق، روش‌شناسی و نیز چگونگی پاسخگویی به سؤالات و ارائه نتیجه‌گیری ها و کاربردهای حاصل از خروجی تحقیق پرداخته شود.
1-2- بیان مسئله
مشکلات موجود در ساختار اداری کشور ضرورت بهره گیری از شیوه های مناسب ونوین برای ساماندهی به وضعیت ادارات دولتی و رفع مشکلات آنها را دوچندان ساخته است ،و در همین راستا است که در نظام اداری کشورما نیز چندسالی است که جریان مدیریت مشارکتی از طریق نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در حال پیگیری می باشد.( ناصریان و فرشیدنژاد،24:1380)
پاسخ‌گویی به مقوله مسئولیت‌پذیری فرد، سازمان و کنشگران توسعه بر می‌گردد و می‌تواند به شکل گزارش‌دهی نتایج و دستاوردهای مسئولیت‌های پذیرفته شده بروز نماید. پاسخگویی، شفافیت و تعهد متقابل را ترویج و ترغیب می‌نماید و باعث می‌شود کنشگران، مسئولیت آنچه را که انجام می‌دهند و خدماتی را که ارایه می‌دهند بر عهده گیرند، کیفیت کار خود را تضمین نمایند و همواره در پی بهبود کارکردها و مأموریت‌های خویش باشند. پاسخگویی را عکس العمل به موقع نشان دادن نسبت به تغییرات در منافع و ارجحیتها طی زمان؛ پاسخگویی یکی از راههای ایجاد اعتماد عمومی است. (الوانی و دانایی فرد،60:1380)
در راستای حفظ سلامت افراد، سازما نهای متعددی بنیان نهاده شده اند که هر یک با به عهده گرفتن بخشی از مسئولیت، این مهم را به انجام می رسانند و با توجه به نقشی که گاه ثانیه ها و دقایق در نجات جان انسان ها بازی می کنند،[مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی (کشور)] نیز برای همین منظور شکل گرفته است که نقشی مهم و بنیادین درحفظ سلامت افراد ایفا می کند. سیستم خدمات پزشکی اورژانس جامعی از پرسنل، تجهیزات و منابع است که به منظور کمک رسانی و ارائه مراقبتهای پزشکی اورژانس به جامعه تدوین شده است. فوریتهای پزشکی هر ساله در کشور منجر به مرگ ومعلولیت جسمی وروانی هزاران نفر و صدمات مالی بسیار میشود همچنین به دنبال هر حادثه، استرسهای روانی و فشارهای مالی زیادی به اطرافیان بیمار و مصدومان وارد میکند که گاه جبران ناپذیر می باشد.(تاناکا،366:2006)1
سرعت، دقت و هماهنگی در ارائه خدمات طبی اورژانس،ارتباط اصولی بین اجزای تیم، مدیریت صحیح حوادث و بیماری ها، کنترل عوامل آسیب رسان در صحنه حادثه،انجام صحیح و علمی اقدامات طبی و . . . از مواردی است که کلیه ی تیمهای پزشکی باید از آن ها آگاه باشند. (جویس،98:2006)2
اینجانب محقق که مدت یازده سال در این سیستم ( فوریتهای پزشکی) مشغول انجام وظیفه می باشم،واز آنجایکه نقش کارکنان عملیاتی این سیستم در امداد ونجات بیماران بسیار پررنگ بوده و این کارکنان مسئولیت و وظایف زیادی در این امر دارند در این تحقیق هدف بر آن است که تاثیر استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان فوریتهای پزشکی ،در نتیجه ی دخالت دادن کارکنان در امر تصمیم گیری و استقرار یک نظام پیشنهادات کارآمدراکه می تواند کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای در رابطه با اهداف و مسولیت این سیستم یعنی واکنش سریع آنها در مقابل حوادث ودر نتیجه افزایش کمیت و کیفیت خدمات پزشکی اورژانس به مردم را پررنگ تر نموده به نظام سلامت جامعه کمک زیادی نموده وباعث رضایتمندی مردم از خدمات فوریتهای پزشکی شده را بررسی نموده و با استفاده از آمارتوصیفی و استنباطی مسئله را تجزیه و تحلیل نموده و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارایه نمایم.
1-3- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق
ضرورت های انجام این تحقیق به شرح زیر است :
الف:با توجه به اینکه کارکنان عملیاتی سیستم اورژانس 115 در کل کشور نوع خدمات امدادی آنها بیشتر به صورت سیار بوده وظایف این گروه امداد این است که در سوانح و حوادث چه در تصادفات جاده ای ، در منازل بیماران و مصدومان، در اماکن عمومی و در هر مکانی که درخواست کمک امدادی نمایند حضور پیدا کرده و به امداد رسانی بپردازند.شرایط کاری ایجاب می کند که این گروه امداد در بیشتر خدمات امدادی شان با سازمانهای امدادی و انتظامی در ارتباط می باشند و در خیلی موارد بخصوص در تصادفات جاده ای عملکرد خوب این سیستم به همکاری و هماهنگی سایر مراکز امدادی وابسته می باشد ،در نتیجه با توجه به تجارب ارزنده این گروه امداد در ضمینه ی اقدامات پزشکی اورژانس برای نجات جان بیماران، استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان فوریتهای پزشکی در امور تصمیم گیری سازمان می تواند،در افزایش کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مدیریت حواذث و فوریتهای پزشکی،در مقابل حوادث ودر نتیجه افزایش کمیت و کیفیت خدمات پزشکی اورژانس به مردم، کمک به نظام سلامت جامعه بسیار کارساز و مفید واقع شده وبکارگیری و اجرای نظرات و پیشنهادات مثبت و سازنده آنها در جهت کارآمدی عملکرد سیستم خدمات پزشکی اورژانس ،باعث خواهد شد که مدیر با هزینه بسیار پایین و با ارج نهادن این کارکنان و بها دادن به آنها علاوه بر اینکه باعث شکوفایی و بروز خلاقیت و نوآوری در این گروه می شود و در پایان باعث رضایتمندی مردم از خدمات فوریتهای پزشکی شده و پاسخگویی حرفه ای را کارآمدتر می نماید.
ب:هزینه پایین استفاده از پیشنهادات ،راهکارها و اندیشه های کارکنانی که با سیستم آشنایی داشته و در اجرای استراتژی سازمان نقش اصلی ایفا می کنند.
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف اصلی
هدف اصلی تخقیق بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران می باشد.
1-4-2- اهداف فرعی تخقیق
الف- بررسی رابطه استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران
ب- بررسی رابطه استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران
ج- بررسی رابطه استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران
د- بررسی رابطه استقرار نظام پیشنهادات با کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران
و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارایه نمایم .
1-5- سؤالات تحقیق
1-5-1- سوال اصلی تحقیق
تاثیراستقرار نظام پیشنهادات درپاسخگویی حرفه ای مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران چگونه است؟.
1-5-2- سوالات فرعی
?- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران رابطه وجود دارد؟
?- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران رابطه وجود دارد؟
?- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران رابطه وجود دارد؟
?- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران رابطه وجود دارد؟
1-6- مدل(الگو) مفهومی تحقیق
مستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط و با توجه به اینکه تحقیقی این‌چنین برای نخستین بار است که در محدوده جامعه آماری فوق انجام می‌شود لذا در تحقیق حاضر از مدل(الگو) مفهومی زیر که برگرفته از ادبیات موضوعی مرتبط و با استفاده از نتایج تحقیقات مشابه که شرح تفصیلی آن در فصل دوم آمده است، استفاده شده است.

1-7- متغیرهای پژوهش
متغیرها در تحقیق حاضر عبارتند از:نظام پیشنهادات و نظام پاسخگویی می باشد.
1-7-1-متغیر مستقل(x):
متغیری است که تاثیر می گذارد که این تحقیق متغیر مستقل ما نظام پیشنهادات می باشد که تاثیر آن را بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای بررسی خواهیم کرد.
1-7-2-متغیر وابسته
1- متغیری است که تحت تاثیر متغیر مستقل می باشد که عبارتست از :
متغیر وابسته یا (Y) : که در این تحقیق متغیر وابسته کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای می باشد.
1-8- دامنه و قلمرو تحقیق
1-8-1- قلمرو موضوعی:قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی تاثیر نظام پیشنهادها در کارآمدی نظام پاسخگویی مرکز مدیریت حواذث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران می باشد
.1-8-2- قلمرو مکانی
مکان انجام این تحقیق پایگاهای تحت کنترل مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران در شهرستانهای ساری، نکا ،قایمشهر، محمود آباد، نور، نوشهر، چالوس،عباس آباد،تنکابن،رامسر می باشد.
1-8-3- قلمرو زمانی: سال انجام تحقیق سال1390 شمسی می باشد.
1-9- تعاریف مفهومی واژه های تحقیق
1-9-1- بهره‌وری: اثر بخشی + کارایی = بهره‌وری
در واقع برای بهره‌ور بودن، هم اثربخشی و هم کارآیی لازم است. کارآیی نسبت محصول واقعی(یاخدمات ارائه شده) به محصول مورد انتظار است، در حالیکه اثربخشی، درجه تحقق هدف‌ها در سازمان است و بهره‌وری مجموع کارآیی و اثر بخشی را مورد نظر داردیعنی مفهوم بهره‌وری در برگیرنده دو مفهوم اثربخشی و کارآیی است. ( طاهری،8:1378)
1-9-2-کارآیی:کارآیی مربوط به اجرای درست کارها در سازمان است؛ یعنی تصمیماتی که با هدف کاهش هزینه‌ها، افزایش مقدار تولید و بهبود کیفیت محصول اتخاذ می‌شوند. ( طاهری، 9:1378)
1-9-3- (اثر بخشی)
در ادبیات مدیریت، اثربخشی را انجام کارهای درست تعریف کرده اند.
پیتر دراکر صاحبنظر به نام مدیریت، اثربخشی را انجام کار درست تعریف کرده است. تعاریف دیگری همچون اصلاح رویه های مدیریت، کسب موفقیت، تولید ایده های جدید، تقویت ارزشهای سازمانی، تفکرگروهی، مشارکت و مواردی از این قبیل از جمله تعابیری هستند که در مدیریت معادل با اثربخشی به کار می روند (سلطانی،39:1380)
1-9-4- عملکرد:
-عملکرد، قابل اندازه‌گیری بوسیله عدد یا یک اصطلاح است.
– عملکرد، انجام دادن چیزی است با یک قصد و نیت خاص (مثلاً ایجاد ارزش).
– عملکرد، نتیجه یک عمل است.
بنابراین می‌توان گفت که عملکرد هم به عمل، هم به نتیجه عمل اشاره دارد. به عبارت دیگر، عملکرد به عنوان عمل امروزکه مقدمه تولیدمقدارمشخصی ازارزش خروجی فرداست،تعریف می‌شود.(طاهری،15:1378)
1-9-5-کارآمدی
کارامدی، در حقیقت بیانگر قابلیت و توانایی اداره هر کشور توسط مدیران و کارگزاران شایسته آن است و ایفای بهینه کار ویژه‌های دولت و کسب حداکثر رضایتمندی مردم را درپی دارد( طاهری، 18:1378)
1-9-6–نظام پیشنهادها: نظام پیشنهادها یا طرح بسیج اندیشه ها ، یکی از روش های موًثر در تغییر شرایط کار و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت کارکنان می باشد. پیشنهادها یا کایزن فردی، برقراری ارتباط پایین ترین سطح سازمان با بالاترین سطح آن و معمولآ تمام کارکنان سازمان را شامل می شود. (شیخ محمدی وزواره ،41:1380)
1-9-7- نظام پاسخگویی: پاسخگویی را عکس العمل به موقع نشان دادن نسبت به تغییرات در منافع و ارجحیتها طی زمان؛ پاسخگویی یکی از راههای ایجاد اعتماد عمومی است (الوانی، دانایی فرد،60:1380) پاسخگویی نیروی پیش برنده ای است که بر بازیگران کلیدی فشار وارد می آورد تا در قبال عملکرد خود، مسئول باشند و از عملکرد خوب خدمات عمومی اطمینان حاصل کند (منوریان،90:1380)
1-9-8–مدیریت
1- هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران
2- پال هرسی و کنث بلانچارد مدیریت را اینگونه تعریف می کنند: کار کردن با افراد وبه وسیله افراد و گروه ها برای تحقق هدف های سازمانی (علاقه بند، ،13:1383)
1-10- تعاریف عملیاتی واژه های تحقیق
1-10-1-بهره وری :در این تحقیق منظور از بهره وری ، ارائه خدمات با کیفیت بالا (کاهش آمار مرگ میر و معلولیتها) در مقابل حوادث مربوط به سیستم خدمات پزشکی اورژانس
1-10-2-کارایی:منظور از کارایی در این تحقیق تلاش برای کاهش هزینه های سیستم و در قبال افزایش کیفیت خدمات است.
1-10-3- اثر بخشی: منظور از اثر بخشی در این تحقیق استفاده مدیر از نظرات کارکنان و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری برای انجام کارهای درست در ارائه خدمات مناسب به مردم می باشد.
1-10-4-عملکرد: در این تحقیق عملکرد ارزش خروجی هر فرد در برابر حوادث و در مجموع ارزش خروجی سیستم اورژانس مازندران در برابر حوادث می باشد.
1-10-5- کارآمدی :در این تحقیق کارآمدی در حقیقت میزان رضایت مندی مردم از خدمات ارائه شده توسط اورژانس 115 مازندران و کمیت و کیفیت نجات جان بیماران و مصدومین می باشد.
1-10-6-نظام پیشنهادات:منظور از نظام پیشنهادات در این تحقیق استفاده مدیران از نظرات ارزنده و مفید کارکنان در تصمیم گیری بهتر سازمان می باشد.
1-10-7-مدیریت :در این تحقیق منظور از مدیریت کار کردن با کارکنان اورژانس 115 وبه وسیله این کارکنان و گروه های امداد دیگر سازمانها برای تحقق هدف های سازمانی، بهبود نظام سلامت جامعه می باشد.
1-10-8-نظام پاسخگویی حرفه ای :در این تحقیق منظور از نظام پاسخگویی در حقیقت واکنش اورژانس 115 در برابر سوانح و حوادث و اقدامات حیاتی آنها برای نجات جان انسانها و جلوگیری از آسیب بیشتر به بیماران و مصدومان حادثه می باشد.

2-1-بخش اول: مدیریت مشارکتی
2-1-1-مقدمه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مهمترین وجه تمایز انسان با سایر حیوانات قدرت فکری اوست و با بهره گیری از چنین قدرتی است که از همکاری و مشارکت همنوعان خود استفاده می کند. امروزه صاحب نظران علم مدیریت به این نتیجه رسیده اند که استفاده ازکار گروهی کلید حل بسیاری از معضلات سازمان بوده و بهره وری واحدهای کاری را به نحو قابل ملاحظه ای افزایــــش می دهد(قربانی،2:1382)
رهبری مبتنی بر مشارکت و مردم سالاری ، همراه با آغاز دوران مدیریت کلاسیک نو ، عمومیت یافته است. این نگرش به دنبال ایجاد هماهنگی در میان کارگران در جهت دست یابی به اهداف سازمانی از طریق فراهم آوردن زمینه های مشارکت در تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرد . اعتقاد بر این است که وقتی کارکنان در فرآیند تصمیم گیری نقش داشته باشند ، از تصمیمات اتخاذ شده ، حمایت نموده و در نتیجه ، کارآیی خودشان را افزایش می دهند. این دیدگاه ، مسوولیت ناشی از تصمیم گیری و نیز اعمال قدرت رهبری،برروی زیر دستان را انکار نمی کند، اما این موقعیت مستلزم است که وی تشخیص دهد آیا زیر دستان بر اساس آموزشها و تجربیاتشان ، توانایی تصمیم گیری و ارائه پیشنهاد را دارند یا خیر. (محرم زاده ومهری ، 6:1385)
متداول ترین راه برای بر طرف ساختن مشکل ناتوانایی سازمانها در استفاده بهینه از توان بالقوه کارکنان به کارگیریروش مدیریت مشارکتی است. به گواه بسیاری از گزارشها، موفقیت اکثر شرکتهای بزرگ مرهون به کارگیری مناسب این سبک مدیریت بوده است (رضوی و سعیدی ،2:1384).
2-1-2-تعریف نظام مدیریت مشارکتی

نظام مدیریت مشارکتی ، نظام همکاری فکری و عملی کارکنان یک سازمان با سطوح مختلف مدیریتی آن سازمان است . در این نظام کلیه افراد سازمان درباره روش حل مسایل و ارتقای بهره وری سازمان ، فعالانه اندیشیده حاصل آنرا در قالب طرح ها و پیشنهادها به سازمان ارایه می کنند .
وجود و جریان این نظام نتایج و پیامد های مثبت و مطلوب متعددی در بردارد که ذیلآ به برخی از عمده ترین آنها اشاره می شود :
– افزایش سطح انگیزش شغلی
-افزایش سطح رضایت شغلی
– افزایش سطح خلاقیت و نوآوری
– افزایش سطح دانش و آموزش به صورت خودجوش و مستمر(شیخ محمدی و زواره ،38:1380)
2-1-3-دیدگاه ها و نظریات مرتبط با نظام مشارکت / نظام پیشنهادها:
در این قسمت به اختصار برخی دیدگاه ها و مبانی نظری مرتبط با بحث نظام مشارکت / نظام پیشنهادها ارائه می شود:
• لی پرستون و جیمز پست بر این باور بودند که سه انقلاب در تاریخ مدیریت روی داده است:
انقلاب اول در ارتباط با سلسله مراتب سازمانی
انقلاب دوم در ارتباط با جدایی مالکیت از مدیریت
و در حال حاضر، مشارکت به عنوان سومین و مهمترین انقلاب در مدیریت
• کورت لوین دانشمند برجسته آلمانی در پژوهشهای خود متوجه شد، هرگاه مردم در کارها مشارکت داده شوند،اندازه مقاومت و ایستادگی آنان در برابر تغییر، تحول، نوسازی و نوآفرینی کاهش یا فته و راه سازگاری در پیش می گیرند.
2-1-4-مفهوم مدیریت مشارکتی
مدیریت مشارکتی عبارتست از “به وجود آوردن فضا و نظام توسط مدیریت که تمام کارکنان و مشتریان وپیمانکاران یک سازمان در روند تصمیم سازی ، تصمیم گیری و حل مسایل و مشکلات سازمان با مدیریت با همکاری ومشارکت نمایند”.
آقای ماتسوشیتا در کتاب ” نه برای لقمه ای نان ” تحت عنوان “مدیریت مشارکتی ” می گوید : “کیفیت مدیریت ، عامل تعیین کننده ای در هر بازرگانی است. به گمان من بهترین نوع مدیریت آن است که به کارمندان راه می دهد تا ضمن مشارکت در کار بتوانند بر پایه توان و ظرفیت خود به تحقیق هدف های همگانی یاری دهند. (شیخ محمدی و زواره، 40:1380)
2-1-5-فلسفه و مبانی نظری مدیریت مشارکتی : (طوسی،58:1383)
2-1-5-1- نیاز انسان به احترام و برابری و اظهار وجود
انسانها فطرتا خواهان برابری با یکدیگرند و تمایل دارند با آنها برخورد محترمانه و مشارکت جویانه شود. خصوصا انسان فرهیخته و متخصص قرن بیستم خواستار این حق است که “نظر” من را گوش کنید، من هم نظر دارم” مشارکت کارکنان در مدیریت به این خواسته انسانی پاسخ مثبت می دهد.
2-1-5-2- حمایت و پشتیبانی انسان از نظرات و دستاوردهای خویش
انسانها بطور فطری و طبیعی از چیزهایی که متعلق به آنهاست حمایت و پشتیبانی می کند، مانند: فرزند، همسر، خانه، پست، نظرات و محصول ساخته شده خود. لذا اگر کارکنان و مشتریان یک سازمان در ارائه نظرات و تصمیم گیری ها و اجرای نظرات خود مشارکت داده شوند، اینگونه نظرات از حمایت و پشتیبانی جدی و قویتری در سازمان برخوردار خواهد بود.
2-1-5- 3-کمال جوئی مستمر انسان (بهبود مستمر)
ایجاد بهبود مستمر در استانداردهای کاری سازمانها همیشه اهمیت داشته و امروزه با توجه به نیاز به افزایش مستمر بهره وری، کاهش هزینه ها و رضایت بیشتر مشتریان و ارباب رجوع و افزایش قدرت رقابت از اهمیت بیشتری برخوردار است. اصل بهبود مستمر می گوید نباید هیچ روزی را بدون انجام بهبود فعالیتها سپری کرد. بهبود مستمر تعبیری از این فرمایش امام صادق (ع) است که می فرماید: “کسی که دو روزش مساوی باشد ضرر کرده است.. (طوسی،59:1383)
2-1-6-ابعاد نظام مشارکت:
2-1-6-1- نظام مشارکت فردی: در این نظام، کارکنان سازمان به صورت فردی نظرات و پیشنهادات خود را در هر موردی که به نظرشان می رسد، ارائه می دهند.
2-1-6-2-نظام مشارکت گروهی: به منظور افزایش کیفیت پیشنهاد و بالا بردن درصد مشارکت کارکنان و ارائه پیشنهاد و همچنین افزایش درصد اجرای پیشنهادات گروه های بهبود کیفیت تشکیل می شوند.
2-1-6-3- نظام مشارکت خانواده کارکنان: نظر به نقش مهم خانواده کارکنان در تشویق و ترغیب آنها و ایجاد انگیزه کاری، خانواده کارکنان را هم می توان با محیط کار پدران، مادران و همسرانشان آشنا ساخت و از آنها نیز در مورد بهبود مستمر فعالیتها پیشنهاد گرفت.
2-1-6-4- نظام مشارکت مشتریان: مشتریان هر سازمان به دلیل ارتباط نزدیک با آن به مشارکت و نقاط قوت و ضعف فراوانی که در ارائه خدمات سازمان وجود دارد، پی می برند. توجه به نظرات و پیشنهادها مشتریان می تواند کمک قابل ملاحظه ای به بهبود کیفیت کالاها و خدمات و در نهایت، رضایت مشتریان کند.(زراعت پیشه، 92:1380)
2-1-7-مشارکت از دیدگاه اسلام
یکی از صفات اهل ایمان این است که در کارها با هم مشورت می کنند ، در بدست آوردن رای درست به مشورت می نشینند و از رای صاحبان نظر و اندیشه بیشترین بهره را می گیرند. بدیهی است که مشورت هم
در کارهای فردی و خصوصی و هم کارهای جمعی بسیار مفید و لازم است.
در روایتی از حضرت رسول اکرم (ص) آمده است که : هیچ مردی با کسی مشورت نمی کند مگر آنکه به سوی رشد هدایت می شود.امر شورا و مشورت آنچنان از اهمیت بسزایی برخوردار است که قرآن مجید یک سوره به نام شورا را به آن اختصاص داده است.
همه می دانیم که با امر شورا ، زندگی در جریان صحیح و تعالی خود پیش می رود. شورا و مشورتی که در آن مصلحت و اندیشه در کنار هم قرار می گیرند وبا اتّکا به قرآن ، عمل صحیح شکل می گیرد. در زندگی روزمره ، بارها شاهد اعمال نادرست خود بوده ایم. با یک واکاوی می توان دریافت که کارهای شورایی به لحاظ ساختاری و شیوه ی عمل از چهارچوب و اسلوب بهتری برخوردار است.
مشورت و شورا در لغت از ” شارالعسل ” گرفته شده و به معنای بیرون آوردن عسل از کندو به دست آوردن عسل ناب است . این لغت در اصطلاح به معنای به دست آوردن راه درست و متقن از طریق نظرخواهی از عقلا و خردمندان است .
دین مبین اسلام بر منزلت شورا تأکید فراوان نموده است . آیات و روایات بی شماری بر این موضوع دلالت دارد از جمله آیه شریفه 38 از سوره مبارکه شورا آن جا که می فرماید : ” و آنان که امر خدا را طاعت و اجابت کردند و نماز برپا داشتند و کارشان را با مشورت یکدیگر انجام دادند،پیامبر و ائمه معصومین نیز بر انجام امور با مشورت و شورا تأکید داشته اند . از جمله حضرت علی (ع) که در باب شورا فرامین بسیاری داشته و چنین فرموده اند . ” من شاور الرجال شارکها فی عقولها ” ( کسی که با انسانهای دیگر مشورت می کند در عقلهای آنان شریک است ) در جایی دیگر مشورت کردن را موجب دوری از استبداد دانسته و چنین بیان داشته اند : ” انسان همین که خود را در سطح مشورت قرار داد از استبداد دور شده است . “(احمدی ،10:1383)
2-1-7-1-جایگاه مشورت در قرآن کریم:آیین جامع اسلام نکته های اساسی و ارزشمندی را با هدف رشد جنبه های مادی و معنوی انسان پیشنهاد می کند. برای نمونه در قرآن کریم و روایت های رسیده از ائمه معصومین علیهم السلام دانش و مهارت مشاوره با لطافت وجزئیات لازم به پیروان مکتب اسلام آموخته می شود.
در آیه ی 233 سوره ی بقره می خوانیم : و الوالدات یرضبعن اولادهن … و مادران فرزندانشان را دو سال کامل شیر دهند. این برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را به کمال برساند … پس اگر به توافق و مشورت با یک دیگر ، قصد از شیر گرفتن فرزند را کردند گناهی برآنها نیست.
بنابراین خداوند حتی درباره ی باز گرفتن کودک از شیرخوردن به پدر و مادر کودک خطاب می کند که در این باره با یک دیگر مشورت کنند و بدون هم فکری به این کار دست نزنند. همچنین خداوند در سوره ی آل عمران ، آیه 159 حتی پیامبر اکرم(ص) را که بی نیاز از مشورت است ، به مشورت دعوت می کند و می فرماید : ” فیما رحمه من الله … “به لطف و رحمت الهی با آنان نرم خویی کردی و آگر درشت خوی و سخت دل بودی ، بی شک از پیرامون تو پراکنده می شدند. پس از ایشان درگذر و بر ایشان آمرزش بخواه و با آنان مشورت کن. “
نمونه ی دیگر ، آیه 38 سوره شورا است که خداوند می فرماید : ” الذین استجابوا لربهم و اقاموا …))خداوند در این آیه چهار ویژگی برای مومنان برشمرده است ، از جمله : لبیک به پروردگار ، برپایی نماز ، مشورت در کارهایشان و انفاق از دارایی شان.
از این آیه استفاده می شود که انسان مومن اهل مشورت است و در پیشرفت کارهایش ، تنها به عقل و خرد خویش اکتفا نمی کند بلکه از دیدگاه های دیگران نیز نهایت استفاده را می کند.
مشورت ادراک و هشیاری دهد عقل ها مر عقل را یاری دهد
حضرت علی (ع) نیز در نامه ای تذکرآمیز ، به محمد ابن ابی بکر نوشته بود : ” و انصح المرء اذا استشارک “انسانی را که از تو مشاوره و نظر می خواهد ، راهنمایی کن.
به فرموده پیامبر(ص) مردم جامعه ای که مشورت را سرلوحه ی کارهای خود قرار می دهند سزاوار زندگی هستند..
امام سجاد(ع) در بیان اهمیت مسئله مشورت در رساله حقوق خویش ، برای مشاور و کسی که از انسان مشاوره می طلبد ، حقوقی را در نظر گرفته و فرموده است : ” حق مراجعه کننده برای مشورت این است که اگر می دانی پیشنهاد موثری برای او داری ، با او در میان بگذار و اگر نمی توانی راهنمایی اش کنی ، او را به کسی که می داند ارجاع دهی. “
از دیگر نشانه ای اهمیت مشورت این است که در اسلام حتی به مشورت با دشمنان نیز سفارش شده است. امام علی (ع) می فرماید : ” با دشمنانت مشورت کن تا از میزان دشمنی و هدف های آنها آگاه شوی. “
علامه طباطبایی در باره آیه معروف شورا می گوید : در جمله ” و امر هم شوری بینهم ” به ویژگی مهم و بنیادی مومنان اهل رشد و عمل اشاره شده بدین صورت که آنان در به دست آوردن اندیشه صحیح و دیدگاه جامع و متقن به صاحبان عقل و اندیشه و خرد مراجعه می کنند و ضمن جمع آوری کلیه دیدگاهها ، بهترین آنها را گزینش و تبعیت می کنند و در واقع این آیه ، با آیه ” والدین یستمعون القول فیتبعون ” نزدیک است : و راه رسیدن به بهترین راههای موجود در هر عرصه ای برای دستیابی به واقعیت مشورت است : چرا که ” و ماتشاور قوم الاو فقوا حسن ما فی ضمیر هم ” هیچ قومی در کارهایشان با یکدیگر مشورت نکردند مگر آنکه به بهترین راههای موجود دست یافتند . از دیدگاه پیامبر اسلام (ص) ، بقای جامعه ای که فاقد سنت مشورت است ، در خطر است ، چرا که فقدان سنت مشورت در جامعه ، شخصیت افراد را می کشد و رشد فرهنگ و اندیشه ها را متوقف می سازد . در این باره پیامبر اعظم (ص) می فرماید : ” مشورت دری در مقابل هجوم پشیمانی و مایه ایمنی از سرزنش است.”. “(احمدی ،20:1383 -10)


دیدگاهتان را بنویسید